Nghị Quyết 84/NQ-CP – Về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

Nghị Quyết 84/NQ-CP – Về việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 84/NQ-CP

Hà Nội, ngày 29tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT 

Về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19 

____________________________ 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của  Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ; 

Trên cơ sở thống nhất tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm  2020 về nội dung các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản  xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn  xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và  Đầu tư tại văn bản số 3218/TTr-BKHĐT ngày 18 tháng 5 năm 2020, 

QUYẾT NGHỊ: 

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân  vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của  nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh  tế - xã hội đã được Quốc hội đề ra thông qua các nhiệm vụ, giải pháp như sau: 

I. NGUYÊN TẮC 

1. Thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quan  điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng  Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Vận động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp  và nhân dân cả nước chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó  khăn do đại dịch gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đề ra  theo Kết luận của Trung ương và các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. 

3. Động viên, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có sáng kiến,  nâng cao hiệu quả làm việc, sản xuất, kinh doanh trong tình hình dịch bệnh. Xử lý nghiêm, kịp thời các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức yếu kém  về năng lực, trình độ, suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, thao  túng, chi phối khi thực thi công vụ, vi phạm quy định của pháp luật. Khắc phục  triệt để tình trạng trì trệ, thiếu trách nhiệm tại một số bộ, cơ quan trung ương và 

địa phương trong thời gian qua, đặc biệt ở cấp cơ sở. 

4. Khẩn trương hoàn thành việc rà soát, sửa đổi, bổ sung ngay các văn bản  pháp luật để khắc phục sự chồng chéo, tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc  đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn  lực đầu tư phục vụ phát triển đất nước. Thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp  thuộc thẩm quyền; kịp thời báo cáo các cấp những vấn đề vượt thẩm quyền để khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư. 

5. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chính sách hiện hành nhằm tạo nguồn  lực hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân nhưng vẫn bảo đảm ổn định kinh tế vĩ  mô. Việc hỗ trợ phải đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng,  trục lợi chính sách; không hỗ trợ đối tượng tự nguyện không tham gia. Thực  hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng  Chính phủ, cắt giảm, hạn chế các cuộc thanh tra, kiểm tra trong năm 2020,  không thanh tra ngoài kế hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm. Chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu  kiểm, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng, vi phạm quy định trong quá trình  thực hiện các chính sách. 

6. Quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là  nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, tạo việc làm và bảo đảm an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cần thiết nhằm nâng cao sức cạnh tranh, hỗ trợ các hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, thu hút các  nguồn vốn đầu tư xã hội khác. 

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ 

1. Các nhiệm vụ, giải pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ: a) Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 

- Không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự; xử lý nghiêm mọi hành vi vi  phạm pháp luật theo đúng Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. 

- Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo  Quyết định, Hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hằng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch  Covid-19.  

- Miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm 2020 đối với các khoản vay được  Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. 

- Giảm 50% giá cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi,  đến đối với các chuyến bay nội địa từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 năm 2020; áp  dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không  thuộc danh mục Nhà nước quy định khung giá từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 

năm 2020. 

- Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh  nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong  nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. 

- Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp  ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3 năm 2020; thời  gian gia hạn không muộn hơn thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nghiên  cứu sửa đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ phát triển sản xuất trong  nước. 

- Cấp phép thí điểm theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc  phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng  hóa, dịch vụ có giá trị nhỏ (Mobile money). 

- Cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao  động kỹ thuật cao là người nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh  doanh tại Việt Nam, được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản  xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với các quy định về phòng,  chống dịch. Nghiêm cấm phân biệt, kỳ thị người nước ngoài sinh sống và làm  việc tại Việt Nam.  

- Gia hạn giấy phép lao động cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh  nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài đang làm việc tại các doanh  nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh  nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài để thay thế cho những người  không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam. 

- Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước  còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương (trừ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Y tế, kinh phí thực hiện năm chủ tịch ASEAN 2020 và các hoạt  động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% chi  thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm  chưa thực sự cần thiết. 

- Cho phép các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động chống dịch  Covid-19 là khoản chi phí hợp lý được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid 19, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu khác. 

b) Thu hút vốn đầu tư toàn xã hội 

- Các bộ, cơ quan trung ương, địa phương: 

+ Khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư cho  các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp; tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng  hồ sơ chưa giải quyết; chủ động khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem  xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền.

+ Hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn, tiêu chí an toàn cho từng loại hình sản  xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu kép: phòng, chống dịch tốt và tạo điều kiện  cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn phù hợp với các biện  pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo giai đoạn. 

+ Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết để thu hút nguồn lực đầu tư mới như: công tác quy hoạch; hạ tầng; công tác đào tạo nguồn nhân lực; đảm  bảo về năng lượng; cải cách thủ tục hành chính. 

+ Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư phù hợp với quy định về phòng  chống dịch Covid-19. 

+ Chủ động nghiên cứu và triển khai các cơ chế, chính sách khuyến khích,  thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư khôi phục, mở rộng hoạt động  sản xuất kinh doanh. 

+ Nâng cao tinh thần, thái độ, năng lực làm việc của đội ngũ cán bộ, đặc  biệt là cán bộ ở vị trí thực thi chính sách; chấm dứt tình trạng quan liêu, nhũng  nhiễu; phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp. 

- Thanh tra Chính phủ, Thanh tra các bộ, ngành, địa phương thực hiện  nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và các Chỉ thị số: 20/CT-TTg  ngày 17 tháng 5 năm 2017, 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, giảm các  hoạt động thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch, chuyển từ phương pháp tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án  đã thanh tra, khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý  theo quy định của pháp luật. 

c) Đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công 

- Cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối  với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và  được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách, đầu tư, xây dựng, tháo gỡ kịp  thời các rào cản khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. 

- Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 

- Cho phép giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai  đoạn 2016-2020 để thực hiện các chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội  vùng dân tộc thiểu số và miền núi và Đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân  tộc thiểu số rất ít người theo các Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 

năm 2016 và số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng  Chính phủ theo tổng mức vốn cho từng địa phương. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân  dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình Hội đồng nhân dân cùng cấp  quyết định phân bổ để làm căn cứ chỉ đạo, điều hành cụ thể.

2. Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét,  quyết định các nội dung sau: 

a) Quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng 70%  mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9  năm 2018 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020. 

b) Miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp  khai thác nước để sản xuất, kinh doanh trong năm 2020. 

c) Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với  doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch Covid-19. d) Giao Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương  năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định. đ) Ban hành Nghị quyết về việc chuyển đổi hình thức đầu tư đối với một  số dự án thuộc đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ hình thức đầu tư theo  phương thức đối tác công tư sang đầu tư công. 

e) Cho phép áp dụng một số quy định tại dự án Luật sửa đổi, bổ sung một  số điều của Luật Xây dựng có hiệu lực kể từ ngày thông qua Luật: - Miễn giấy phép xây dựng đối với công trình đã được cơ quan chuyên  môn về xây dựng theo phân cấp thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết  kế cơ sở hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo kinh  tế kỹ thuật đầu tư xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng; - Bãi bỏ thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng của Bộ Xây dựng và phân  cấp cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép xây dựng đối với công trình  cấp đặc biệt. 

3. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện các nhiệm vụ,  giải pháp sau: 

a) Bộ Tài chính: 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, đề xuất  việc miễn, giảm các loại phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh  nghiệp do tác động của dịch bệnh Covid-19. Trường hợp vượt thẩm quyền báo  cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

- Chủ động xây dựng và lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương về Nghị định ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt  thực thi Hiệp định EVFTA theo trình tự thủ tục rút gọn để kịp thời ban hành  ngay khi Hiệp định có hiệu lực.  

- Báo cáo Chính phủ tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 trong tháng 5 năm 2020, trong đó có  xem xét việc điều chỉnh thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, tiền thuê đất, bổ sung sắc thuế, đối tượng thụ hưởng chính sách  gia hạn thời gian nộp thuế đối với báo chí, xuất bản và các đối tượng khác chịu  tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.

- Xem xét gia hạn thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O); chấp nhận C/O sử dụng chữ ký, con dấu điện tử hoặc bản chụp/bản scan  C/O để nộp cơ quan hải quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất  nhập khẩu. 

- Nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền giảm tiền chậm nộp đối với doanh  nghiệp sản xuất, trực tiếp nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định bị cơ quan  hải quan ấn định thuế giá trị gia tăng và đã nộp đủ số tiền thuế giá trị gia tăng bị ấn định trước ngày 01 tháng 3 năm 2020 nhưng còn nợ tiền chậm nộp. 

- Thống nhất mã số HS hàng hóa xuất nhập khẩu (danh mục hàng hóa, mã  hồ sơ) phù hợp với các nước khác, nhất là khối EU để giảm bớt khó khăn khi áp  mã thuế, bảo đảm kiểm soát được việc kê khai thống nhất. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có  liên quan đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ từ ngân sách  trung ương năm 2020 cho cơ quan báo chí để: thông tin, tuyên truyền về phòng,  chống dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh theo tinh  thần Nghị quyết này; thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị khác  của quốc gia, ngành, lĩnh vực và cung cấp thông tin thiết yếu cho xã hội. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các bộ, ngành,  địa phương liên quan xây dựng các giải pháp huy động nguồn lực để đẩy mạnh  việc xây dựng Chính phủ điện tử; trong đó ưu tiên bố trí kinh phí cho phát triển  các nền tảng dùng chung trong năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong  tháng 6 năm 2020. 

- Giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài năm 2020 cho các dự án theo đúng  cơ chế tài chính đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định. Định kỳ trước ngày  25 hằng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đồng gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư  tình hình giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước của các bộ, cơ quan 

trung ương và địa phương. 

b) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 

- Tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triệt để tiết giảm chi phí hoạt động  để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu và các khoản cho  vay mới, hỗ trợ và đồng hành cùng doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn.  

- Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp tiền tệ, tín dụng theo tinh thần Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020, chỉ đạo các tổ chức tín dụng tạo  điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm  lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới; tăng cường triển khai các chương  trình, sản phẩm tín dụng với lãi suất ưu đãi để góp phần duy trì, phục hồi hoạt  động sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng cho  vay đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Xem xét, điều chỉnh phù hợp tỷ lệ 

trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng thương mại để tạo điều kiện và  khuyến khích các ngân hàng thương mại tiếp tục giảm mặt bằng lãi suất cho vay. - Chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức tín dụng triển khai ngay chính sách cho  vay nhà ở xã hội sau khi được phân bổ 2.000 tỷ đồng để cấp bù lãi suất theo quy  định tại Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020.

c) Bộ Công Thương: 

- Thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục sự gián đoạn nguồn cung  nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh; đa dạng hoá thị trường xuất khẩu,  đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường mới đối với các mặt hàng  đang bị hủy hoặc giãn tiến độ giao hàng do ảnh hưởng của dịch bệnh; tận dụng  cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đã ký kết, đặc biệt là EVFTA, CPTPP. 

- Triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại nhằm bảo vệ quyền và  lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong nước, tận dụng tốt các quy định quốc tế về chỉ dẫn địa lý, nguồn gốc xuất xứ, đăng ký bản quyền, thương hiệu để bảo vệ doanh nghiệp và sản phẩm của Việt Nam.  

- Tổ chức kiểm soát giá bán của chuỗi cung ứng lợn thịt và thịt lợn trên  thị trường. Tăng cường kết nối giữa các khâu trong hệ thống phân phối mặt hàng  thịt lợn để giảm bớt các chi phí trung gian không cần thiết. Tăng cường kiểm tra,  kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn tình trạng đầu cơ, găm hàng, gian lận  thương mại, vận chuyển, kinh doanh thịt lợn không rõ nguồn gốc, chưa qua  kiểm dịch nhằm ngăn chặn lây lan dịch bệnh trong nước. Phối hợp chặt chẽ với  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương, cộng đồng doanh  nghiệp trong việc cân đối cung cầu một số mặt hàng thiết yếu, bình ổn giá cả thị  trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế và các bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn  địa phương trong việc thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên toàn  tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc khi đã đáp ứng đủ quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP và bảo đảm tối đa công tác phòng chống dịch bệnh. 

- Theo dõi sát nhu cầu nhập khẩu nông sản của thị trường thế giới để kịp  thời tận dụng cơ hội từ các thị trường này. Phối hợp với các bộ, cơ quan trung  ương và địa phương liên quan và Hiệp hội Lương thực Việt Nam bảo đảm sản  lượng gạo dự trữ, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu ở mức hợp lý; bình ổn giá lúa  gạo nội địa, bảo đảm an ninh lương thực. 

- Phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo  đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án bảo đảm năng lượng quốc gia như:  Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Nhiệt điện Long Phú I, Nhiệt điện Sông Hậu  I,... 

- Đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt; bảo đảm an  toàn, an ninh năng lượng quốc gia và phục vụ nhu cầu phát triển của đất nước  trong thời gian tới. 

- Phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. d) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ,  cơ quan trung ương và địa phương:  

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh lương thực, nâng cao năng lực  chế biến sản phẩm nông, lâm sản, xác nhận xuất xứ và nguồn gốc sản phẩm,  xuất khẩu sản phẩm nông sản chính ngạch sang các thị trường, nhất là Trung 

Quốc. 

- Kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, không để tái nhiễm dịch  tả lợn Châu Phi. Đẩy nhanh quy mô tái đàn, khôi phục đàn lợn, ổn định giá thịt  lợn trong nước; đề xuất số lượng nhập khẩu thịt lợn, bảo đảm lợi ích người chăn  nuôi và người tiêu dùng; hỗ trợ người chăn nuôi vay vốn đầu tư khôi phục chăn  nuôi lợn. 

- Làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường, kịp thời đưa ra khuyến  cáo và cảnh báo, hạn chế thấp nhất thiệt hại, hỗ trợ nuôi trồng thủy sản bền  vững. 

- Chỉ đạo triển khai quyết liệt các biện pháp để gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban  Châu Âu đối với hàng thủy sản Việt Nam. Hỗ trợ các địa phương, doanh nghiệp  đẩy nhanh tiến độ một số dự án trọng điểm chế biến nông lâm sản như: Nhà máy  chế biến rau quả của Doveco tại Sơn La, Nhà máy dừa Vina T&T Kim Thanh 4  tại Bến Tre,...; đẩy mạnh công suất các nhà máy chế biến hiện có để phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu.  

- Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, đất lúa ở các  dự án đầu tư công. 

- Phối hợp với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và các địa phương sử dụng vốn từ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã có hiệu quả, giúp các hợp tác xã  chịu ảnh hưởng của dịch bệnh. 

đ) Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp, lộ trình  triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đảm bảo triển  khai được ngay sau khi Quốc hội cho phép chuyển đổi hình thức đầu tư; hoàn  thiện thủ tục đầu tư để trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đường  bộ cao tốc Bắc - Nam theo trình tự, thủ tục của Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14. 

e) Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương liên  quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những khó khăn và kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp; đôn đốc, phối hợp với các cơ quan trong việc hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan đánh giá tác động của  dịch bệnh đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh  tế- xã hội năm 2020; kịp thời báo cáo Chính phủ để trình Bộ Chính trị, Quốc hội  trong trường hợp cần thiết. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan xây dựng theo trình tự,  thủ tục rút gọn Nghị định của Chính phủ sửa đổi các quy định có liên quan đến  khởi sự kinh doanh để thực hiện liên thông, cắt giảm các thủ tục không cần thiết  trong thành lập doanh nghiệp. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng Đề án về các  giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ, đón đầu và tận dụng cơ hội từ làn sóng 

dịch chuyển đầu tư sau đại dịch Covid-19, phát triển hệ sinh thái đối với ngành  sản xuất ô tô, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

- Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo thẩm quyền  hoặc trình Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội quyết định việc cắt giảm, điều  chuyển kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 của các bộ, cơ  quan trung ương và địa phương đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 có tỷ lệ giải ngân  dưới 60% kế hoạch vốn ngân sách trung ương đã được giao từ đầu năm 2020 để điều chỉnh cho các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả 

năng giải ngân nhanh vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2020 và các  dự án khẩn cấp như ứng phó với biến đổi khí hậu, chống sạt lở bờ sông, bờ biển  trong tháng 10 năm 2020, kể cả việc điều chuyển vốn sang các Bộ, cơ quan, địa  phương khác 

- Trình Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư  trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 cho các dự án dự kiến  bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 theo đề xuất của bộ,  cơ quan trung ương và địa phương, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2020. 

- Trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư vốn ngân  sách trung ương năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn để thực hiện  trên cơ sở đề nghị của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài  chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định đầu tư một số dự án  khẩn cấp phòng, chống và giảm nhẹ ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn đối với  khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long,… từ nguồn  dự phòng ngân sách trung ương năm 2020 và các nguồn vốn hợp pháp khác vào  thời điểm thích hợp, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà  nước. 

- Hằng tháng, công khai tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách  Nhà nước năm 2020 của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương trên trang  điện tử Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và phương tiện thông tin đại chúng. g) Bộ Xây dựng: 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương, địa phương liên quan  dự thảo Nghị quyết của Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc (đối với các nội dung  thuộc thẩm quyền của Chính phủ) trong quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP, trình Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 5 năm 2020;  tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong  quá trình thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP. 

- Ban hành Thông tư theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung các  Thông tư hướng dẫn Nghị định số 68/2019/NĐ-CP trong tháng 5 năm 2020. 

- Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân  dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương rà soát, lựa chọn, tổng hợp danh  mục các dự án nhà ở xã hội đang triển khai dở dang, có thể tiếp tục triển khai 

trong năm 2020 để các ngân hàng thương mại thực hiện cho vay theo quy định  tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và danh mục các dự án nhà ở phục vụ công  nhân khu công nghiệp để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay trong năm 2020  và những năm tiếp theo. 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, xây dựng  Nghị quyết của Chính phủ về giải pháp khuyến khích phát triển các dự án nhà ở thương mại giá thấp (căn hộ chung cư có quy mô dưới 70m2, giá bán không vượt  quá 20 triệu đồng/m2), trình Chính phủ trong Quý 3 năm 2020. 

h) Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát  những bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, nhất là về hoàn thiện khung pháp lý để quản lý có hiệu quả hoạt động thanh toán, thanh toán điện tử, cho vay ngang  hàng; ngăn chặn tình trạng nhà đầu tư nước ngoài lách luật, góp vốn dưới 51%  để không phải làm thủ tục đăng ký đối với nhà đầu tư nước ngoài trong các dự án có tài sản là đất đai; trình cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đất đai. 

i) Bộ Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan chỉ đạo  đẩy mạnh sản xuất khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn và các vật tư, thiết bị y  tế để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng và dự phòng trong nước và xuất khẩu; đơn  giản hóa thủ tục thẩm định cho phép sản xuất, xuất nhập khẩu và điều kiện xuất  khẩu khẩu trang, trang phục bảo hộ, thiết bị y tế,… 

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan quy định các tiêu chuẩn,  điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động sản xuất kinh doanh  nhằm bảo vệ sức khỏe cho người lao động trong thời gian dịch bệnh. 

k) Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch đẩy mạnh hoạt động xúc tiến du lịch cấp quốc gia; chỉ đạo việc tổ chức  các giải đấu thể thao bảo đảm an toàn; phối hợp với các hiệp hội nghề nghiệp về du lịch xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa; tăng cường  truyền thông, quảng bá, tiếp thị, phát triển các sản phẩm mới để thu hút khách  trong nước và quốc tế (trước mắt tập trung thu hút khách du lịch từ các quốc gia  đã kiểm soát được dịch bệnh); phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương đưa Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch vào hoạt động. 

l) Bộ Giáo dục và Đào tạo: 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương nghiên cứu bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng bài giảng điện tử, trực tuyến dùng chung để các cơ sở giáo dục tổ chức  giảng dạy, học tập trực tuyến. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án miễn, giảm  học phí cho các cấp học Trung học cơ sở, Trung học phổ thông vào các quý II  và III năm 2020.

m) Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo  Trung ương và các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo các cơ quan  thông tấn, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh  Covid-19, ủng hộ chủ trương bảo vệ sức khỏe nhân dân; đấu tranh với các hoạt  động đưa tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân; tuyên truyền thực hiện 

các nhiệm vụ, giải pháp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ nhân dân, bảo đảm trật tự an toàn  xã hội và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong bối cảnh dịch Covid-19. 

n) Bộ Ngoại giao: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất các giải pháp  nhằm giữ vững và phát triển các quan hệ đối ngoại, có kế hoạch, phương án cụ thể, phù hợp để thực hiện tốt nhiệm vụ Chủ tịch ASEAN 2020 và phát huy, củng  cố vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế. 

- Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Y tế xem xét cấp thị thực cho các chuyên  gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật người nước ngoài trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. 

o) Bộ Công an: 

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm an  ninh, trật tự, an toàn xã hội, góp phần tạo môi trường an ninh ổn định để nhà đầu  tư, doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.  

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế áp dụng thủ tục nhập  cảnh cho các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người  nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam, được  nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh  nghiệp.  

- Bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất; bảo đảm an toàn, hạn chế việc kỳ thị người nước ngoài sinh sống, làm việc  tại Việt Nam. 

- Duy trì, đẩy mạnh các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng  ngừa, trấn áp các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm  ma túy, tội phạm có tổ chức, các hành vi lừa đảo; tội phạm giết người, cướp của,  cướp giật. 

p) Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội: 

- Hướng dẫn các cơ quan trực thuộc việc gia hạn giấy phép lao động cho  các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài  đang làm việc tại các doanh nghiệp; cấp giấy phép lao động mới cho các chuyên  gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kĩ thuật là người nước ngoài để thay thế 

cho những người không được nhập cảnh hoặc không nhập cảnh trở lại Việt Nam. 

- Xây dựng các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho  người lao động để hỗ trợ thích ứng với các điều kiện, hoàn cảnh thay đổi trong  dịch bệnh.

q) Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với  Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành các dự án bảo đảm  năng lượng quốc gia như: Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Nhiệt điện Long  Phú I, Nhiệt điện Sông Hậu I,... 

r) Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai hướng dẫn  các địa phương thực hiện chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội vùng dân  tộc thiểu số và miền núi và hỗ trợ Đề án phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc  thiểu số rất ít người theo các Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12  năm 2016 và số 2086/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng  Chính phủ. 

s) Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm  pháp luật khẩn trương rà soát các vướng mắc về thể chế, nhất là về đầu tư, sản  xuất kinh doanh..., sớm đề xuất giải pháp sửa đổi, hoàn thiện để tháo gỡ khó  khăn cho sản xuất kinh doanh. Đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà  soát các nội dung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh đã được các cơ  quan thống nhất, bảo đảm đúng quy định, thẩm quyền và hài hòa với khả năng  cân đối của ngân sách Nhà nước. 

t) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể nhân  dân động viên các thành viên và cộng đồng doanh nghiệp và tăng cường giám  sát thực hiện, phản biện chính sách, kịp thời đóng góp ý kiến cho Chính phủ,  Thủ tướng Chính phủ. 

u) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 

- Đánh giá tác động của dịch Covid-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc  thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của địa phương; kịp  thời báo cáo Hội đồng nhân dân cùng cấp điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.  

- Chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm: hoạt động sản  xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; cung ứng hàng hóa, nhu yếu phẩm, bình  ổn giá và thị trường. 

- Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực  để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các  tập đoàn đa quốc gia lớn, công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường. 

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp hoặc dự án hoạt động: trong  vòng 03 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đại diện ngoại  giao hoặc doanh nghiệp, kèm theo danh sách nhập cảnh vào Việt Nam (với các  thông tin về: tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, vị trí công tác,  thời gian dự kiến vào Việt Nam, thời gian và địa điểm lưu trú, số Giấy phép lao  động (nếu có), cửa khẩu nhập cảnh vào Việt Nam) phải có văn bản trả lời, đồng  thời gửi: cơ quan nhập cảnh (Công an hoặc Quốc phòng) nơi cửa khẩu dự kiến  nhập cảnh để xem xét cho phép nhập cảnh; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực  thuộc trung ương nơi dự kiến nhập cảnh và nơi cách ly để phối hợp, hỗ trợ và  giám sát việc cách ly. Các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật được nhập cảnh phải thực hiện việc cách ly tập trung dưới sự giám sát của 

chính quyền, cơ quan y tế nơi tổ chức cách ly. Chính quyền địa phương nơi  chuyên gia làm việc phải giám sát về y tế trong thời gian quy định đối với các  chuyên gia hết thời gian cách ly về làm việc tại địa bàn. 

v) Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương: 

- Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư tại các kết  luận, thông báo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các  Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tập trung lựa chọn, tái cấu trúc quy trình, cung cấp trên môi trường điện  tử các thủ tục hành chính có nhu cầu lớn, liên quan nhiều đến hoạt động của  người dân, doanh nghiệp kết nối, tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia; ban  hành và triển khai Kế hoạch số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính giai  đoạn 2020-2025 theo quy định tại Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ;  thực hiện cấp bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính; hoàn thành kết nối  thanh toán trực tuyến các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thủ tục hành chính  trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia trước ngày 30 tháng 6 năm 2020. 

- Tiếp tục rà soát, cắt giảm triệt để các thủ tục hành chính còn chồng chéo,  vướng mắc, không cần thiết trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuộc thẩm  quyền của cơ quan mình; quyết liệt đẩy nhanh việc phê duyệt hồ sơ các dự án  đầu tư còn đang tồn đọng; có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc đối với  cá nhân, tập thể suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, cố tình gây khó khăn, nhũng  nhiễu trong xử lý công vụ. Tập trung triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày  12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ; khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện  Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh  năm 2020. 

- Tiếp tục đổi mới lề lối phương thức làm việc thông qua việc xử lý hồ sơ  công việc trên môi trường điện tử, thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông  4 cấp chính quyền; chuyển đổi từng bước việc điều hành dựa trên giấy tờ sang  điều hành bằng dữ liệu theo quy định tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP; đẩy  mạnh hình thức họp trực tuyến; đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa  liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

- Cử đầu mối và thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận kiến nghị của  người dân và doanh nghiệp để kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền  theo quy định. Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị của  người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ 

công cấp bộ, cấp tỉnh. 

- Người đứng đầu Bộ, cơ quan trung ương, địa phương rà soát lại từng  nhiệm vụ, biện pháp để tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh, nhất là thu hút  đầu tư phát triển, đẩy nhanh tiến độ xử lý, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh  doanh để phục hồi và phát triển nền kinh tế. 

- Tập trung phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở; thực hiện tốt  Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2019 về phòng ngừa, đấu tranh với 

tội phạm tín dụng đen để tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi, an ninh, an  toàn cho các doanh nghiệp tin tưởng, an tâm sản xuất, kinh doanh. 

- Tiết kiệm, giảm dự toán chi thường xuyên, thu hồi về ngân sách Nhà  nước dành nguồn cho các nhiệm vụ cấp bách khác.  

- Trước ngày 30 tháng 6 năm 2020, hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch  đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2020 cho các dự án. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân 100% vốn đầu tư  công năm 2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang). 

- Chỉ đạo chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu đẩy mạnh thi công  xây dựng công trình kết hợp với các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao  động theo đúng quy định về phòng, chống dịch. 

- Ban hành kế hoạch và giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc  trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công  công trình, dự án.  

- Ban hành kế hoạch giải ngân cho từng chủ đầu tư, yêu cầu chủ đầu tư  cam kết tiến độ giải ngân của từng dự án, trường hợp giải ngân không đạt tiến độ theo cam kết, xem xét điều chuyển vốn cho dự án có tiến độ giải ngân tốt, có  nhu cầu bổ sung vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án; xem xét điều chuyển  chủ đầu tư dự án theo thẩm quyền. 

- Phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện từng dự án, lập kế hoạch giải ngân của từng dự án, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn  cho từng dự án. Kết quả giải ngân của từng dự án được phân công theo dõi là  căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Trường hợp  không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, kiểm điểm trách nhiệm  của tập thể, người đứng đầu, cá nhân liên quan; trường hợp kết quả giải ngân  năm 2020 đạt dưới 100% thì không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ cho  người đứng đầu, chủ đầu tư dự án và các cá nhân liên quan năm 2020. 

- Chỉ đạo chủ đầu tư hoàn thành việc thu hồi vốn ứng trước, thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản của các dự án được giao kế hoạch trong năm 2020 trong  tháng 5 năm 2020; đến hết tháng 8 năm 2020 giải ngân toàn bộ số vốn kéo dài  các năm 2018, 2019 sang năm 2020; hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án quy  mô lớn, quan trọng chậm nhất trong tháng 6 năm 2020; thực hiện các thủ tục  thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối  lượng được nghiệm thu theo quy định. 

- Chủ động rà soát, điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước  năm 2020 và báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân  sách Nhà nước năm 2019 kéo dài sang năm 2020 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án khác có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn để đẩy  nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch. Kiên  quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân, lãnh đạo, cán bộ, công chức  vi phạm quy định pháp luật và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ

giao, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những  cán bộ, công chức yếu kém về năng lực, trình độ hoặc suy thoái về đạo đức nghề nghiệp, gây nhũng nhiễu, tiêu cực hoặc thao túng, chi phối trong quản lý vốn  đầu tư công, đấu thầu. Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu  tư công như thông thầu, gian lận, cản trở, hối lộ, can thiệp bất hợp pháp... 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Tài chính: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan xây  dựng Nghị định của Chính phủ để sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế quy định tại  các Nghị định liên quan theo trình tự, thủ tục rút gọn nhằm tạo hành lang pháp  lý để triển khai các nội dung quy định tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này,  bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chỉ hỗ trợ các đối tượng khó khăn, chịu  ảnh hưởng của dịch Covid-19, không hỗ trợ đối tượng không tự nguyện tham  gia. 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương rà soát,  trình Thủ tướng Chính phủ quyết định đối với nội dung về giảm tiền thuê đất  quy định tại tiết a, điểm 1 mục II Nghị quyết này. 

c) Hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương triển khai thực  hiện quy định về cắt, giảm kinh phí hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước và  tiết kiệm chi thường xuyên tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này. 

d) Hướng dẫn hạch toán các khoản đóng góp, ủng hộ trong các hoạt động  chống dịch Covid-19 vào chi phí hợp lý được khấu trừ khi tính thuế thu nhập  doanh nghiệp tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này. 

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện  hồ sơ theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội về nội dung tại tiết a điểm 2 mục II Nghị quyết này. 

e) Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng  Chính phủ trước khi Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính thừa ủy quyền Thủ tướng Chính  phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về việc  bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020 và nội dung dự 

thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp  phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. 

2. Bộ Giao thông vận tải: 

a) Phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn và theo thẩm quyền tổ chức thực  hiện các chính sách về giá dịch vụ hàng không quy định tại tiết a điểm 1 mục II  Nghị quyết này bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, chỉ hỗ trợ các đối tượng  khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo  cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay  mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung tại 

tiết đ điểm 2 Mục II Nghị quyết này. Trường hợp cần thiết để đẩy nhanh tiến độ của dự án và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ tại  Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020, kết luận của Thủ tướng  Chính phủ tại Thông báo số 147/TB-VPCP ngày 07 tháng 4 năm 2020, Bộ Giao  thông vận tải nghiên cứu, xem xét đưa các dự án thành phần vào trường hợp  được áp dụng quy định tại Điều 22 Luật Đấu thầu. 

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 

a) Hướng dẫn triển khai chính sách cho vay từ Quỹ Phát triển doanh  nghiệp nhỏ và vừa quy định tại tiết a điểm 1 mục II Nghị quyết này, bảo đảm kịp  thời, công khai, minh bạch. 

b) Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy  ban Thường vụ Quốc hội giao Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân  sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong  phạm vi tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết  định tại tiết d điểm 2 mục II Nghị quyết này.  

4. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, các bộ,  cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi thừa  ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung tại tiết b điểm 2 mục II Nghị quyết này. 

5. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thừa ủy  quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội, Quốc hội về nội dung tại tiết e điểm 2 mục II Nghị quyết này. 

6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xây dựng kế hoạch để thực hiện hiệu  quả, thực chất các nội dung tại tiết b điểm 3 Mục II Nghị quyết này. 

7. Văn phòng Chính phủ: 

- Đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai các giải pháp liên quan  đến cắt giảm các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, thực hiện thủ tục  hành chính trên môi trường điện tử, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của  người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đổi mới lề lối và  phương thức làm việc trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước tại tiết  v điểm 3 mục II Nghị quyết này. 

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và các cơ quan, địa  phương có liên quan xây dựng Đề án thí điểm đổi mới việc thực hiện cơ chế một  cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao  chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường ứng dụng công  nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người  dân, doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2021. 

8. Thanh tra Chính phủ hướng dẫn các bộ, cơ quan trung ương và địa  phương thực hiện nội dung về tạm dừng việc thanh tra theo kế hoạch; chỉ thực  hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được giao hoặc có dấu hiệu vi  phạm pháp luật trong thời gian dịch Covid-19 diễn ra, không thanh tra ngoài kế hoạch tại tiết b điểm 1 mục II Nghị quyết này.

Xe đầu kéo Isuzu Giga

XE ĐẦU KÉO ISUZU GIGA 2 CẦU NHẬP KHẨU NGUYÊN CHIẾC 100%

QUÝ KHÁCH CÓ THỂ THAM KHẢO THỦ TỤC TRẢ GÓP VÀ GIÁ XE ĐẦU KÉO 2 CẦU TẠI ĐÂY


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- UB Giám sát tài chính QG;
- Kiểm toán Nhá nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: Văn thư, KTTH (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc